Statikere: Brug af assistance i projekter ved ansøgning om certificering som statiker til KK3-4

Ved ansøgning om certificering som statiker til konstruktionsklasse 3-4 skal der indsendes et projekt i konstruktionsklasse 3 eller 4. Ved større projekter i disse konstruktionsklasser kan der være flere, der har deltaget i udarbejdelsen.

Læs nedenfor, i hvilket omfang projekter, hvor ansøger ikke har udarbejdet dokumentationen alene, kan bruges til certificering. 


Kravet for den statiske dokumentation ved certificering er følgende:

 • A1 Konstruktionsgrundlag, som ansøger skal have udarbejdet.
 • A2.1 Statiske beregninger - bygværk, som ansøger skal have udarbejdet.
 • A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit, hvor dele skal være udarbejdet af ansøger således, at ansøger viser, at ansøger kan udarbejde statiske beregninger for mindst to materialer og to konstruktionstyper og fundering. Andre dele, som ikke kan fremskaffes, kan udelades.
 • A3.1 Konstruktionstegninger og modeller - bygværk, udarbejdet af andre, men kontrolleret af ansøger.
 • A3.2 Konstruktionstegninger og modeller - konstruktionsafsnit, udarbejdet af andre, men kontrolleret af ansøger.
 • B1 Statisk projektredegørelse, udarbejdet af ansøger.
 • B2 Statisk kontrolplan, udarbejdet af ansøger - kan dog udelades, hvis det ikke var krav på det tidspunkt, hvor projektet blev udført.
 • B3 Statisk Kontrolrapport, udarbejdet af ansøger - kan dog udelades, hvis det ikke var krav på det tidspunkt, hvor projektet blev udført.

B1-B3 er for projekter udført efter SBI-anvisning 271. For projekter udført efter SBI-anvisning 223 (BR15 el. BR10) er kun krav om B1 og B2.

 I Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere er angivet; ”Ved udarbejdelse forstås, at ansøgeren selv har tilrettelagt og udarbejdet dokumentationen. Ansøgeren kan dog have fået assistance fra medprojekterende, hvor projektets omfang gør, at det ikke er rimeligt at forvente, at én person kan udarbejde den nævnte dokumentation i praksis”.
I vejledningen forstås assistance som brug af medprojekterende og hjælp fra andre.

Dancert skal kunne bedømme ansøgers kompetencer til udarbejdelse af statisk dokumentation for et byggeri i konstruktionsklasse 3-4. Efter samråd med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om betydningen af assistance ved projektering, stiller Dancert følgende krav til projektmaterialet og dokumentationen af arbejdet:

Ansøger skal have tilrettelagt og planlagt udfærdigelsen af dokumentationen, hvilket skal kunne dokumenteres skriftligt i tilknytning til projektmaterialet. Den skriftlige dokumentation skal være udarbejdet og dateret ved projekteringens opstart.

Ansøger skal stå som ansvarlig for dokumenterne:

 • A1
 • A2.1
 • A2.2 for de to konstruktionsafsnit samt fundering
 • A3.1
 • A3.2 for de dele, som er udarbejdet af bygværksprojekterende
 • B1
 • B2
 • B3

I B-dokumenterne skal det være en anden end den projekterende, der har kontrolleret den projekterendes arbejde.

De steder, hvor der er brugt assistance i udarbejdelsen af projektmaterialet, skal der ligge skriftlig dokumentation på, at ansøger har sikret sig/kontrolleret, at materialet er udarbejdet som anvist af ansøger. Det skal tydeligt kunne ses, hvor og hvordan dette er kontrolleret, herunder hvilket ændringer, det har medført.

Dokumentation af kontrol af assisterende skal være udarbejdet og dateret i forbindelse med udarbejdelsen af projektet. Der kan således ikke bruges dokumentation, der er udarbejdet efter projektet er gjort færdigt.

Kontrol af assisterendes arbejder skal udføres som mindst minimumskontrol i henhold til SBI 271. Det er ansøger, der skal udføre kontrollen som minimumskontrol.

I den forbindelse skal ansøger ved en mundtlig redegørelse redegøre for tilrettelæggelse og planlægning samt kontrol af assisterende (medprojekterende).

For eksisterende projekter, udarbejdet hvor disse krav ikke var kendt, kan der accepteres brug af assistance. Dog kun hvor dette er anvendt i stærkt begrænset omfang. Dette vil blive individuelt vurderet af Dancert. I disse tilfælde vil ansøger under den mundtlige redegørelse skulle redegøre for, hvordan ansøger har sikret sig, at bygningsreglementets krav er opfyldt for disse dele.

Ovennævnte forenklede krav til dokumentation af kompetencer skal ses i sammenhæng med den mundtlige redegørelse, der sker ved ansøgning om certificering til KK3 og KK4.

Dersom certificering tildeles, skal det efterfølgende virke som certificeret statiker følge reglerne anført i BR18 og den her anførte dokumentation for det virke, man har som certificeret statiker.

Eksempler på modeller med brug af assistance iht. SBI-271

Model 1:

 • A1 Konstruktionsgrundlag - udarbejdet af ansøger
 • A2.1 Statiske beregninger – bygværk, lodret lastnedføring – brugt assistance
 • A2.1 Statiske beregninger – bygværk, vandret lastnedføring herunder stabilitet, robusthed m.m. – udarbejdet af ansøger
 • A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit, for to konstruktionsafsnit – brugt assistance, hvor fundamenter udarbejdet af ansøger
 • B1 Statisk projektredegørelse – udarbejdet af ansøger
 • B2 Statisk kontrolplan – hvor bygværksdelen er udarbejdet af ansøger – men for enkelte dele af konstruktionsafsnittet (f.eks. fundamenter) – brugt assistance.
 • B3 Statisk kontrolrapport – hvor bygværksdelen er udarbejdet af ansøger – men for fundamenter – brugt assistance.

Model 2:

 • A1 Konstruktionsgrundlag - udarbejdet af ansøger
 • A2.1 Statiske beregninger – bygværk, lodret lastnedføring – udarbejdet af ansøger
 • A2.1 Statiske beregninger – bygværk, vandret lastnedføring – brugt assistance. Stabilitet og robusthed er udarbejdet af ansøger
 • A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit– brugt assistance 
 • B1 Statisk projektredegørelse – udarbejdet af ansøger
 • B2 Statisk kontrolplan – hvor bygværksdelen er udarbejdet af ansøger – men for enkelte dele af konstruktionsafsnittet (f.eks. pladsstøbt dæk/væg eller fundamenter) – udarbejdet af ansøger.
 • B3 Statisk kontrolrapport – hvor bygværksdelen – brugt assistance og konstruktionsafsnittet er udarbejdet af ansøger.

Ved assistance kan også forstås assistance til indtastning o.l.
For al assistance skal der foreligge minimumskontrol iht. SBI 271 udført af ansøger.

Tilmeld nyhedsbrev

×